23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
 • Q:
  Bijdrager
  MoNdO GeNeRaToR

  Wet op garantie

  Nadat ik een mailtje stuurde naar de (Belgische) consumentenbond wil ik jullie toch even op de hoogte brengen van de wettelijke garantie die Belgen (de wet komt grotendeels overeen met de wettelijke bepalingen in Nederland) hebben als ze een Apple-product kopen.

  Hier is namelijk nogal discussie over op het forum. Op deze manier krijgen we misschien wat duidelijkheid.

  Hieronder het mailtje en daaronder de bijlage waarover ze spreken in de mail.

  Uw bericht van : 17/06/2007

  Ons kenmerk : E3/CONS/JR/2007-84585

  Mijnheer,,

  Wij hebben uw bericht van 17 juni jongstleden in goede orde ontvangen. In antwoord hierop kunnen wij u het volgende laten geworden.

  De dienst “Bescherming van de consumentenrechten” is enkel bevoegd om advies te geven inzake eventuele verbruikersproblemen en onder meer in geschillen tussen handelaars en consumenten. Hij is echter niet bevoegd om dergelijke geschillen te beslechten, noch om bemiddelend op te treden.

  Voor alle aankopen van consumptiegoederen na 1 januari 2005, is de nieuwe wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van toepassing, voor zover evenwel u gehandeld heeft als consument, of anders gezegd voor zover u het produkt heeft gekocht voor privé-gebruik.

  Overeenkomstig het door voornoemde wet ingevoerde artikel 1649 quater, § 1., van het burgerlijk wetboek, heeft de consument recht op een garantie van twee jaar bij de aankoop van een nieuw produkt. Bij de aankoop van een tweedehandsprodukt, kan deze garantie verminderd worden, zonder dat deze evenwel minder dan één jaar mag bedragen.

  Deze garantieverplichting valt ten laste van de verkoper. Ter informatie vindt u in bijlage een tekst waarin deze regels duidelijk worden uitgelegd.

  In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijf ik, hoogachtend,

  Jo Roosens,

  Attaché.

  Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie
  Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt
  Dienst Bescherming van de Consumentenrechten
  NG III, Koning Albert-II-Laan 16
  1000 Brussel
  Telefoon : 02-277 81 63
  Fax : 02-277 52 59
  Site : http://www.mineco.fgov.be
  Ondernemingsnummer : 0314.595.348

  Deze e-mail verbindt op generlei wijze de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de markt. Alle officiële correspondentie wordt per brief verstuurd en voorzien van de handtekening van een daartoe gemachtigd ambtenaar.

  Bijlage:

  DE NIEUWE WET OP DE GARANTIES

  Waarover gaat het?

  U heeft een wasmachine gekocht en al na twee maanden werkt ze niet goed meer; de kast die men heeft geleverd, is iets breder dan deze die u besteld had;…

  Wat zijn uw rechten als consument en tot wie moet u zich richten?

  Dit alles wordt geregeld door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2004, en treedt in werking vanaf 1 januari 2005.

  Over welke contracten en goederen gaat het?

  De wet is van toepassing op verkopen van consumptiegoederen door een verkoper aan een consument. Concreet:

  Consumptiegoederen: alle roerende lichamelijke goederen zoals een auto, koelkast, een meubel,….
  met uitzondering van:
  – water en gas,
  – elektriciteit,
  – goederen die gerechtelijk verkocht zijn, of in uitvoering van een beslag,
  – onroerende goederen.

  Consument: de natuurlijke persoon die een goed koopt voor privé-gebruik en niet voor professioneel gebruik.

  Verkoper: de persoon verkoopt het goed in het kader van zijn commerciële of beroepsactiviteit. Het gaat dus om professionelen.

  Wettelijke versus commerciële garantie

  In de wet is er sprake van 2 soorten garanties: een wettelijke en een commerciële. Wat is het verschil?

  De wettelijke garantie: De consument heeft er sowieso recht op ten opzichte van de eindverkoper bij wie hij het product heeft gekocht. Deze garantie moet dus niet door de consument worden onderhandeld. De verkoper kan deze garantie niet beperken.

  De commerciële garantie: Deze kan worden gegeven door de eindverkoper of de fabrikant. Deze garantie kan de wettelijke garantie van de eindverkoper niet beperken. Deze commerciële garantie wordt nu ook onderworpen aan een aantal regels.

  De nieuwe wettelijke garantie

  ? Vanaf wanneer?
  Voor alle contracten gesloten vanaf 01/01/2005

  ? Voor wie?
  Voor de consument t.o.v. de verkoper

  ? Voor wat?
  Voor niet-conformiteit van het product. Dit wil zeggen dat het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.

  Om deze overeenstemming te beoordelen zijn 4 criteria vastgelegd:
  Het goed moet:
  1° in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven omschrijving,
  ? Vb: u heeft een kast besteld van 3m lang, dan moet deze kast deze afmetingen hebben en niet kleiner of groter zijn.
  2° in overeenstemming zijn met het gewenste gebruik,
  ? Vb: Indien u een gsm koopt omwille van een zeer specifieke functie, dan moet het toestel ook over deze functie beschikken.
  3° geschikt zijn voor het gebruik waartoe soortgelijke goederen dienen,
  ? Vb: van een keukenrobot mag men verwachten dat deze kan mixen en versnipperen,….
  4° de prestaties en kwaliteiten bieden die de consument redelijkerwijze mag verwachten gelet op de aard van het goed, en de door de verkoper gedane mededelingen.

  ==> De verkoper is verbonden door de reclame die hij maakt.
  ==> Ook het geval van een verkeerde installatie, bv. van een keuken, wordt beschouwd als een gebrek aan overeenstemming. Voor de installatie geldt wel dat deze deel moet uitmaken van het koopcontract. Wanneer de consument zelf een foute installatie heeft gedaan, is er gebrek aan overeenstemming, wanneer dit het gevolg is van een fout in de montagehandleiding.

  ==> De koper kan zich niet beroepen op de wettelijke garantie voor wijzigingen in het tijdstip of de plaats van levering.
  ==> De koper kan zich niet beroepen op de wettelijke garantie voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de koop.

  ? De termijnen
  Men kan zich beroepen op de wettelijke garantie, indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de 2 jaar na levering van het goed. De wettelijke garantie begint dus te lopen na de levering van het product. Indien de vaststelling gebeurt meer dan zes maanden na de levering dan moet de consument bewijzen dat deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering.

  Voor tweedehandsgoederen kan deze termijn ingekort worden, zonder dat deze korter kan zijn dan 1 jaar.

  Vanaf het ogenblik van vaststelling van de niet-conformiteit, moet de consument dit zo snel mogelijk melden aan de verkoper.
  1° In de wet wordt er geen specifieke meldingstermijn bepaald maar in het contract kan deze termijn beperkt worden, zonder dat deze kleiner kan zijn dan 2 maanden.
  2° In principe geldt er een verjaringstermijn van 1 jaar vanaf de vaststelling van het gebrek.

  ? Welke rechten heeft de consument?
  Er bestaat een hiërarchie van middelen waarop de consument zich kan beroepen:
  1° Hij heeft recht op de kosteloze vervanging of herstelling van het goed (naar keuze van de consument, in functie van het mogelijke en redelijke)
  2° Enkel indien de herstelling of vervanging onredelijk of onmogelijk zijn, of niet binnen een redelijke termijn uitgevoerd kunnen worden, heeft de consument recht op een prijsvermindering of de ontbinding van de koop.
  De ontbinding van de koop kan echter niet gevraagd worden voor een gering gebrek.

  Daarnaast zou de consument eventueel ook nog een schadevergoeding kunnen bekomen.

  In het geval van een vervanging of herstelling, wordt gedurende deze periode de garantietermijn van 2 jaar geschorst. Na de herstelling of vervanging begint er dus geen nieuwe periode van 2 jaar te lopen maar loopt de reeds begonnen termijn verder vanaf het ogenblik dat de herstelling of vervanging voltooid is.

  ? Wat na die 2 jaar?
  Verliest de consument na deze 2 jaar elke bescherming?
  Nee, na deze 2 jaar valt men terug op het vroeger reeds bestaande regime van de verborgen gebreken (B.W. Art. 1641 en volgende).
  Dit heeft tot gevolg dat de koper moet bewijzen dat er een gebrek bestond op het ogenblik van de verkoop. De mogelijke middelen van de consument zijn beperkter. Hij kan enkel aanspraak maken op een prijsvermindering of een ontbinding van de koop.

  De commerciële garantie

  Naast de wettelijke garantie wordt ook de commerciële garantie geregeld door deze wet.

  De belangrijkste bepalingen zijn:

  ? De commerciële garantie kan zowel gegeven worden door de eindverkoper als de fabrikant.
  ? De commerciële garantie is bindend voor diegene die hem biedt.
  ? De commerciële garantie moet vermelden dat naast de commerciële garantie ook het stelsel van de wettelijke garantie bestaat.
  ? De commerciële garantie moet een aantal essentiële vermeldingen bevatten zoals de duur, het geografisch toepassingsgebied en de naam en het adres van de garant.

  Bijdrager
  Wiki Post

  Bijdrager
  Brainiac

  Prachtig. Bestond nu al enige tijd onenigheid rond.

  Bijdrager
  denboris

  maar dus;
  de wettelijke garantie is 2 jaar?
  dus
  2 jaar garantie op apple producten, of heb ik de tekst fout gelezen?

  Bijdrager
  Neptunus

  Dat lijkt mij juist ja…

  Bijdrager
  tommy666

  indien je die in een apple reseller gekocht hebt wel ja,als je het apple-product online gekocht hebt,kunnen ze er niks op zeggen dat apple maar één jaar garantie geeft

  Inactief
  Anoniem

  VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN DEZE GARANTIE EN DE BOVENSTAANDE VERHAALSMOGELIJKHEDEN EXCLUSIEF EN KOMEN DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE ZOWEL MONDELINGE ALS SCHRIFTELIJKE, WETTELIJKE, EXPLICIETE ALS IMPLICIETE GARANTIES, VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT WIJST APPLE IN HET BIJZONDER ALLE WETTELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES TEGEN VERBORGEN GEBREKEN. INDIEN APPLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET RECHTMATIG VAN DE HAND KAN WIJZEN, ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT AL DEZE GARANTIES IN TIJDSDUUR BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE EXPLICIETE GARANTIE EN TOT DE SERVICE VAN REPARATIE OF VERVANGING, TER UITSLUITENDE KEUZE VAN APPLE.

  Apple probeer zich in te dekken door bovenstaande brei aan woorden. Ze stellen hierin dat hun bepalingen omtrent de garantie boven alles staan… “tot zover toegestaan op grond van toepasselijk recht”.

  Klein probleem voor Apple is dat het “toepasselijk recht” in de EU duidelijk stelt dat de garantie op dergelijke producten twee jaar is.

  Bijdrager
  Juch

  dat weten ze echt wel, door het zo neer te zetten zeggen ze niet dat het bij EU wet anders is. Consumenten die dan niet beter weten, geven dan op

  Bijdrager
  rebbx

  Het is idd 2 jaar. Zelf heb ik dit onder vonden bij apple. Ik heb het ongeluk dat mijn powerbook 3x kapot is gegaan. 3x in 1,5 jaar. 3x nieuw logicboard. Laatse keer viel ik 3 maanden buiten de garantie periode van apple. Ik heb de telefoon gepakt apple gebelt situatie uitgelegd, ik heb het overeuropees garantie bepaling gehad en de powerbook werd onder de garantie gerepareerd. Het is idd zo dat de meeste consumenten denken dat er 1 jaar garantie op zit. Zelf heb ik partime gewerkt bij een computer winkel. Ook hier hanteerden we sinds 2005 2 jaar garantie. Merken als Asus geven dit nu standaard. Denk dat apple dit voorbeeld moet volgen.

  Bijdrager
  Merkava
  ”Zakske”

  Klein probleem voor Apple is dat het “toepasselijk recht” in de EU duidelijk stelt dat de garantie op dergelijke producten twee jaar is.

  Groot probleem voor Apple is dat rechtszaken goedkoper worden doordat je bij bedragen tot 1000 euro niet langer een advocaat nodig hebt maar zelf je pleidooi kunt doen.
  Dit was van de week nog in het nieuws alleen werd er erg weinig aandacht aan geschonken.
  Elke rechtszaak die je tegen Apple aanspant gat ze al snel enkele uurtjes van een advocaat kosten a 200 of meer euro’s. En als je in het gelijk gesteld wordt, en die kans is natuurlijk heel groot als er sprake is van normaal gebruik (een ongebutste casing is dan wel handig), dan lopen de kosten nog veel hoger op.

  Bijdrager
  Mac Erger Je Niet

  Je hebt inderdaad 2 jaar recht op garantie, maar na een half jaar dient de consument te bewijzen dat het gebrek al bestond binnen het 1e half jaar. In de praktijk zal dit maar zelden lukken….

  Bijdrager
  Merkava
  ”nillio”

  Je hebt inderdaad 2 jaar recht op garantie, maar na een half jaar dient de consument te bewijzen dat het gebrek al bestond binnen het 1e half jaar. In de praktijk zal dit maar zelden lukken….

  No offence maar lees eens goed wat je zelf schrijft. :sealed:

  Bijdrager
  Wankei

  Er bestaat een duidelijk rechtsprincipe dat elke overeenkomst, mondeling of schriftelijk, die in strijd is met de geldende en toepasselijke wetgeving nietig is. En ‘nietig’ moet begrepen worden als ‘niet bestaand’. Apple heeft dus geen schijn van kans een advokaat onder de arm nemen zal zelfs niet nodig zijn. Zo dwaas kan Apple niet zijn….

  wankei

  Moderator
  Night

  Maar… is dit europees of belgisch? Of geldt dit ook in Nederland?

  Inactief
  Anoniem
  ”Night”

  is dit europees of belgisch?

  Dit is EU-wetgeving, geldt dus overal in de Europese Unie.

  Bijdrager
  Merkava

  Hieronder een nieuwsbericht over de verandering in de rechtsgang voor consumenten klachten.
  Ik vrees dat we hiermee ook de claimcultuur weer een handje helpen in de verkeerde richting.

  Je kunt er dus gif op innemen dat over een jaar de rechters overbelast zijn.
  Misschien dat ze dan ontdekken dat een prescan met een voorlopige uitspraak door een rechter in opleiding (of zoiets) een boel gedoe kan voorkomen.
  Als je zoiets in een standaard formuliertje propt a 75 euro per geval.
  Maar goed ik ben weer het denkwerk van het ministerie aan het doen.

  Bij geschil over consumentenkoop naar kantonrechter
  Uitgegeven: 22 juni 2007 18:56
  Laatst gewijzigd: 22 juni 2007 19:48

  DEN HAAG – Wie een geschil heeft over de aankoop van een wasmachine of auto, moet straks naar de kantonrechter. Nu buigt de civiele rechter zich daar nog over.
  ANP

  Het kabinet ging vrijdag echter akkoord met het voorstel van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) om alle zaken die met ‘consumentenkoop’ te maken hebben, bij de kantonrechter onder te brengen.

  Producten

  Het gaat daarbij alleen om conflicten over tastbare producten, waaronder ook aankopen via postorderbedrijven.

  Diensten zoals het boeken van een reis of het afsluiten van een verzekering, vallen niet onder de categorie consumentenkoop.

  Geschillen

  De kantonrechter buigt zich tot nu toe vooral over geschillen over huur(koop), arbeidsverhoudingen, en pacht- en leasezaken.

  Mensen kunnen er terecht met zaken waarbij maximaal 5000 euro is gemoeid en zijn niet verplicht een advocaat in te schakelen.

  Grens

  Het kabinet wil die grens verhogen tot 10.000 euro, zoals eerder deze week al bekend werd. Bij relatief eenvoudige geschillen zullen mensen daardoor naar verwachting sneller naar de rechter stappen. De financiële grens geldt niet voor de categorie consumentenkoop.

  De voorstellen van het kabinet maken deel uit van de reactie op een rapport van een commissie die de modernisering van de rechterlijke organisatie heeft onderzocht.

  De commissie stond onder leiding van de Haagse burgemeester Wim Deetman.

  Toegankelijk

  Het kabinet vindt dat de rechtspraak toegankelijker en digitaal beter bereikbaar moet worden. Ook pleit het voor een nieuwe indeling van de vijf ressorten, die elk bestaan uit diverse arrondissementen met elk een eigen rechtbank.

  Dat betekent onder meer dat het kabinet van de provincie Flevoland een zelfstandig arrondissement wil maken.
  (c) ANP

  Bijdrager
  Mac Erger Je Niet
  ”Merkava”
  ”nillio”

  Je hebt inderdaad 2 jaar recht op garantie, maar na een half jaar dient de consument te bewijzen dat het gebrek al bestond binnen het 1e half jaar. In de praktijk zal dit maar zelden lukken….

  No offence maar lees eens goed wat je zelf schrijft. :sealed:

  Non taken….

  ‘ Men kan zich beroepen op de wettelijke garantie, indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de 2 jaar na levering van het goed. De wettelijke garantie begint dus te lopen na de levering van het product. Indien de vaststelling gebeurt meer dan zes maanden na de levering dan moet de consument bewijzen dat deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering.’

  Oftewel De bewijslast ligt het 1e half jaar bij de verkoper, daarna bij de consument.

  Inactief
  Anoniem
  ”nillio”

  Oftewel De bewijslast ligt het 1e half jaar bij de verkoper, daarna bij de consument.

  Klopt niet, want alles begint met de commerciële garantie die Apple zelf geeft… deze is héél duidelijk één jaar.:wink:

  Bijdrager
  Mac Erger Je Niet

  Ik zeg ook niet dat Apple dat doet, ik zeg alleen waar ze wettelijk toe verplicht zijn. Dat Apple het eerste garantiejaar dus meestal niet moeilijk doet over bewijslast, is eigenlijk heel netjes van Apple.

  Bijdrager
  denboris
  ”Zakske”
  ”nillio”

  Oftewel De bewijslast ligt het 1e half jaar bij de verkoper, daarna bij de consument.

  Klopt niet, want alles begint met de commerciële garantie die Apple zelf geeft… deze is héél duidelijk één jaar.:wink:

  dus koop ik vanaf nu mijn apple hardware bij Fnac,
  netjes 2 jaar garantie (1 jaar apple – verplicht, een extra jaar commerciële garantie van Fnac)

  Bijdrager
  MoNdO GeNeRaToR
  ”denboris”
  ”Zakske”
  ”nillio”

  Oftewel De bewijslast ligt het 1e half jaar bij de verkoper, daarna bij de consument.

  Klopt niet, want alles begint met de commerciële garantie die Apple zelf geeft… deze is héél duidelijk één jaar.:wink:

  dus koop ik vanaf nu mijn apple hardware bij Fnac,
  netjes 2 jaar garantie (1 jaar apple – verplicht, een extra jaar commerciële garantie van Fnac)

  En zo hoort het eigenlijk ook.

  Bijdrager
  leoye

  in belgie is het zo dat je 2 jaar garantie krijgt dat klopt toch, maar kan je ook je imac naar mediamarkt belgie brengen als die na een jaar kapot is? mediamarkt belgie zegde van wel als je hem in mediamarkt in nl hebt gekocht.
  klopt dit mensen iemadn ervaring mee gehad?
  anders wel nutteloos beetje om dan applecare te halen?

  Bijdrager
  BertNL
  ”leoye”

  in belgie is het zo dat je 2 jaar garantie krijgt dat klopt toch, maar kan je ook je imac naar mediamarkt belgie brengen als die na een jaar kapot is? mediamarkt belgie zegde van wel als je hem in mediamarkt in nl hebt gekocht.
  klopt dit mensen iemadn ervaring mee gehad?
  anders wel nutteloos beetje om dan applecare te halen?

  In de algemene voorwaarden van MM Nederland staat dat de voorwaarden alleen betrekking hebben op in NL gekochte artikelen: http://www.mediamarkt.nl/webapp/wcs/stores/servlet/MediaNLInfoView?show=terms&storeId=18161&catalogId=17609&langId=-11 Bovendien is NL recht van toepassing omdat de overeenkomst in NL is gesloten. In Belgie zullen gelijksoortige bepalingen van kracht zijn. Als men je in Belgie al wil helpen zal dat meer uit coulance zijn. Kan me voorstellen dat ze coulant zijn als je in Belgie bent gaan wonen maar anders niet denk ik.

  Los hiervan heb je in Nederland wel recht op een goede werking van het product gedurende de gemiddelde levensduur van een product (conformiteitseis). Een pc moet tenminste 3 jaar mee gaan en dat betekent dat bijvoorbeeld bij een defect na 1,5 jaar, de MM in beginsel verplicht is mee te betalen aan de helft van de herstelkosten. Dit staat ook in de voorwaarden van MM Nederland. Artikel 2.1 onder f: Non-conformiteit
  [size=9:747a4c3a0e]Een product is non-conform (= gebrekkig) als het product niet (meer) de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is na de wettelijke- en fabrieksgarantieperiode aan de koper om het bewijs van de non-conformiteit te leveren én de koper dient tevens aan te tonen dat het product normaal is gebruikt. Normale slijtage en onheil van buitenaf leidt nooit tot non-conformiteit.[/size:747a4c3a0e]

23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.